Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
• Softball - Girls Varsity vs. Cherry Creek 4:15 PM
2
3
4
5
6
7
8
9
• Softball - Girls Varsity vs. Cherokee Trail 4:00 PM
• Softball - Girls JV vs. Cherokee Trail 5:30 PM
10
11
• Softball - Girls Varsity vs. Columbine 9:00 AM
• Softball - Girls Varsity vs. Pueblo East 1:15 PM
• Gymnastics - Girls Varsity vs. Loveland 4:00 PM
• Softball - Girls Varsity vs. Fruita 5:15 PM
12
• Softball - Girls Varsity vs. TBA 9:00 AM
• Gymnastics - Girls Varsity vs. Palmer Ridge 1:00 PM
13
14
• Softball - Girls Varsity vs. Legend 4:30 PM
• Softball - Girls JV vs. Legend 4:30 PM
15
• Softball - Girls JV vs. Heritage 4:30 PM
16
• Softball - Girls Varsity vs. Douglas County 4:30 PM
• Softball - Girls JV vs. Douglas County 4:30 PM
17
18
• Softball - Girls Varsity vs. Regis Jesuit 4:30 PM
19
• Softball - Girls JV vs. Regis Jesuit 10:00 AM
• Softball - Girls JV vs. Regis Jesuit 12:00 PM
20
21
• Softball - Girls Varsity vs. Chaparral 4:30 PM
• Softball - Girls JV vs. Chaparral 4:30 PM
• Gymnastics - Girls Varsity vs. Ponderosa 6:00 PM
22
• Softball - Girls JV vs. Rock Canyon 4:30 PM
23
• Softball - Girls Varsity vs. Rock Canyon 4:30 PM
24
25
• Softball - Girls JV vs. Arvada
• Softball - Girls Varsity vs. Heritage 4:30 PM
26
• Softball - Girls JV vs. Arvada
• Softball - Girls Varsity vs. Lakewood 10:00 AM
• Softball - Girls JV vs. Lakewood 12:00 PM
27
28
29
• Gymnastics - Girls Varsity vs. Ponderosa 6:00 PM
30
• Softball - Girls Varsity vs. Ponderosa - "Pink" Game 4:00 PM