Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
2
3
• Basketball - Girls Varsity vs. ThunderRidge 7:00 PM
4
• Basketball - Boys Varsity vs. Montbello 7:00 PM
5
• Lacrosse - Girls Varsity vs. Chatfield
• Swim/Dive - Boys All Levels vs. Ponderosa 4:00 PM
• Lacrosse - Girls JV vs. Chatfield 4:00 PM
6
7
• Lacrosse - Boys C Level vs. Pine Creek
• Lacrosse - Boys Varsity vs. Castle View 3:00 PM
• Lacrosse - Boys JV vs. Castle View 4:30 PM
8
9
• Lacrosse - Girls JV vs. Ralston Valley 4:00 PM
• Lacrosse - Boys C Level vs. Legend 4:30 PM
• Lacrosse - Girls Varsity vs. Ralston Valley 5:30 PM
10
• Lacrosse - Girls Varsity vs. Palmer Ridge 3:00 PM
• Lacrosse - Boys Varsity vs. Douglas County 4:30 PM
• Lacrosse - Boys JV vs. Douglas County 4:30 PM
• Lacrosse - Girls JV vs. Palmer Ridge 4:30 PM
11
12
• Lacrosse - Girls Varsity vs. Columbine 4:30 PM
• Lacrosse - Girls JV vs. Columbine 4:30 PM
13
• Lacrosse - Boys Varsity vs. Legend 4:30 PM
• Lacrosse - Boys JV vs. Legend 4:30 PM
14
• Lacrosse - Boys C Level vs. Arapahoe
15
16
• Lacrosse - Boys C Level vs. ThunderRidge 4:30 PM
17
• Swim/Dive - Boys All Levels vs. Regis Jesuit 4:00 PM
• Lacrosse - Boys JV vs. Pine Creek 5:30 PM
• Lacrosse - Boys Varsity vs. Pine Creek 7:00 PM
18
19
20
• Lacrosse - Girls Varsity vs. Centaurus 4:00 PM
• Lacrosse - Girls JV vs. Centaurus 5:30 PM
21
• Lacrosse - Boys Varsity vs. Regis Jesuit
• Lacrosse - Boys JV vs. Regis Jesuit
• Lacrosse - Boys C Level vs. Regis Jesuit
• Swim/Dive - Boys All Levels vs. TBA
22
23
24
25
26
27
28
29
30
• Lacrosse - Boys JV vs. Mullen
• Lacrosse - Boys C Level vs. Castle View 4:30 PM
31
• Lacrosse - Girls Varsity vs. Rampart 4:30 PM
• Lacrosse - Girls JV vs. Rampart 4:30 PM